Оснивачки акти

1. Статут ЈП Зеленило-Сокобања

2. Одлука о измени и допуни Статута

3. Одлука о измени Статута 2022. год.

4. Статут ЈП Зеленило-Сокобања пречишћен текст 2022. год.