О нама

Jaвно Предузеће Зеленило–Сокобања основано је Одлуком СО Сокобања 30.9.2016.године као Јавно предузеће ради уређења и одржавања јавних зелених површина, спортских терена, улица и путева на територији општине Сокобања.

Претежна делатност Јавног предузећа Зеленило-Сокобања је: 81.30
– Уређење и одржавање јавних зелених површина;
– Зеленило уз саобраћајнице;
– Уређење и одржавање спортских терена;
– Уређење и одржавање зеленила око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода);
– Сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Зеленило-Сокобања је регистровано и за обављање других комуналних делатности од општег интереса повереним од стране оснивача као што су:
42.11 Изградња путева и аутопутева.
81.10 Услуге одржавања објеката.
93.11 Делатности спортских објеката.
91.04 Делатности ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.