Контакт

Јавно Предузеће „Зеленило Сокобања“
Војислава Илића 2
18230 Сокобања
Број телефона: 018/833-068
Факс: 018/833-078
Мејл адреса: zelenilosokobanja@gmail.com
____________________________________________________________

ПИБ: 109750670
Матични Број: 21235423
Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине.

Директор: Бојан Тодосијевић дипл.грађ.инж.

Председник Надзорног одбора: Мр Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.