Контакт

Чувар заштићеног подручја: Јелена Миковић дипл. инж. шумарства

Заштићено подручје - споменик природе „РИПАЉКА“
Војислава Илића 2
18230 Сокобања
Тел.: 018/833-068
Факс: 018/833-078
E-mail: ripaljka@jpzelenilo.rs
____________________________________________________________

Јавно Предузеће "Зеленило Сокобања"

ПИБ: 109750670
Матични Број: 21235423
Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине.

Директор: Бојан Тодосијевић дипл.грађ.инж.